top of page

Nyheter

Endringer i TPF-informerer og annen relevant informasjon

Presentasjonen om TPF nr. 15

Presentasjonen om TPF nr. 15 innfesting av solanlegg på kompakte tak som ble holdt på Bygningsfysikkdagen 2023, kan du se her.

Presisjon av isolasjonstykkelse i kap. 4.3 i TPF nr. 6

I kap. 4.3 er det presisert hvilke isolasjonstykkelser det er behov for i tilfeller med og uten lydkrav.

Det er også gjort en liten endring i fig. 14 der det er presisert at den brennbare isolasjonen tildekkes med ubrennbar isolasjon før taktekning monteres.

 

En liten revisjon av TPF nr. 6

I figur 10 er det presisert at Minst 3/4 av isolasjonstykkelsen skal være over dampsperren.

 

Ny versjon av TPF-informerer nr. 6

TPF-informerer nr 6 er revidert slik at den er bedre samkjørt med Finans Norges Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider, samt oppdatere noe av innholdet. Revisjonen innebærer også en del endringer i forhold til lesbarhet. Se oversikt over endringene her

Ny versjon av TPF-informerer nr. 5

I den nye versjonen av TPF-info nr 5 fra desember 2022 er det gjort endringer i kap. 7.2 Antall festemidler.

Ny TPF-informerer nr. 16

TPF-info nr. 16 Permanente personlige fallsikringssystem på flate tak omhandler i tillegg til krav, også veiledning i valg av fallsikringstiltak og råd for etablering, bruk og oppfølging av permanente forankringssystemer for personlig fallsikring på flate tak.

 

Ved arbeid på tak er det lovpålagt med sikring mot fall, enten ved å hundre at arbeid utføres nærmere enn 2 meter fra kan (kun for flatt tak) eller ved bruk av et fallsikringssystem. Kollektivt fallsikringssystem skal prioriteres.

 

Informasjonsbladet er hovedsakelig rettet mot byggherre, bygningseier, utførende, leverandører og montører av fallsikringsutstyr. Bladet beskriver blant annet hvilke krav disse ulike aktørene har i tilknytning til fallsikringssystem på flate tak.

 

TPF anbefaler både at arbeidstakere og arbeidsgivere som har aktivitet på flate tak om å gjøre seg kjent med innholdet i dette informasjonsbladet, inkludert byggherrer og bygningseiere.

Ny TPF-informerer nr. 15

TPF-info nr. 15 Innfesting av solanlegg på kompakte tak er en ny veiledning for de ulike aktørene i et byggeprosjekt der det skal monteres solanlegg på kompakte flate tak. Veiledningen inneholder råd, anbefalinger og løsninger for innfesting av ulike solanlegg for å sikre et resultat som ivaretar alle funksjonskrav i Byggteknisk forskrift.

 

Veiledningen omhandler også hvilket ansvar de ulike aktørene har i de ulike fasene knyttet til innfestingen av solanlegget, står det i meldingen.

 

Prosjektet har vært et spleiselag mellom TPF, DiBK og NorgesGruppen, i tillegg til betydelig egeninnsats fra TPF og Solenergiklyngen.

bottom of page