top of page

Vedtekter

1. Bakgrunn

Taket er bygningens mest utsatte konstruksjonsdel. De klimatiske forhold i Norge gir langt større påkjenninger fra værforholdene og stiller langt større krav til varmeisolasjonen enn i de fleste andre land. Den nødvendige teknologi når det gjelder tak må derfor i stor utstrekning bli spesifikt norsk.  


Vi kan ikke i tilstrekkelig grad trekke på erfaringer som gjøres i andre land hvor påkjenningene og kravene er av en helt annen art. Takentreprenørene arbeider med et stort og variert utvalg av materialer og sammensetning av materialer. Men det fins en rekke felles problemer som man mest hensiktsmessig kan løse i fellesskap. På bakgrunn av disse erkjennelser etableres Takprodusentenes Forskningsgruppe.

2. Formål

Formålet til TPF er å sikre funksjonene for flate tak, tak med lite fall samt terrasser og membranløsninger gjennom forventet levetid. 


Aktivitetene vil ligge innenfor materialer, konstruksjoner og utførelser for å sikre takets tetthet, varmeisolasjon og varighet. Hovedmålsettingen er å komme fram til anbefalte konstruksjonsutførelser for å sikre at forskrifter og god praksis er tilfredsstilt. 


Ny kunnskap vil være underlag til forskrifter, byggdetaljer, relevante standarder og produsentenes monteringsanvisninger. 
Resultater fra aktivitetene formidles fritt tilgjengelig gjennom TPFs hjemmesider inkl. TPF-informasjon, andre relevante nettsteder og foredrag. 

3. Medlemskap i forskningsgruppen

Som medlem i gruppen kan produsenter av takbelegg på rull, isolasjonsmaterialer, takelementer, grønne tak samt Takentreprenørenes forening (TEF) delta.


Som assosiert medlem kan leverandører av festemidler, kompletterende detaljer og importerte produkter delta.

 

 

4. Organisering

 

4.1 Generalforsamling

Den består av 1 (en) representant fra hver av de deltakende bedrifter og er forskningsgruppens høyeste myndighet.
Ved generalforsamling har hvert medlem av gruppen produsenter 1 (en) stemme hver.
TEF har 2 (to) stemmer.


Assosierte medlemmer har ikke stemmerett.

4.1.1 Generalforsamling avholdes minst én gang pr. år i perioden mars - april.

Finner styret at det av særlige grunner er nødvendig, kan tidspunktet forskyves.

4.1.2 Innkalling til generalforsamling


Generalforsamlingen innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

4.1.3 Dagsorden for møtet:


Godkjenne innkallingen og sakslisten
Årsberetning og årsregnskap  
Budsjett og arbeidsprogram for kommende periode. Fastsettelse av deltakeravgift Valg av styremedlemmer
Saker anmeldt for behandling av generalforsamlingen

4.1.4 Vedtektsendring:


Skal være behandlet av styret før det legges frem for generalforsamlingen hvor det kreves 3/4 flertall for å bli vedtatt.
Alle andre saker avgjøres med simpelt flertall.

4.2 Styret


Generalforsamlingen velger 6 (seks) personer, hvorav én fra hver av de tre produsentene av asfaltbelegg og takbelegg av plast eller gummi, dvs. Isola, BMI og Protan, én fra mineralullsprodusentene og én fra plastisolasjonsprodusentene, samt en av de øvrige hovedmedlemmene. TEF (Takentreprenørenes Forening) oppnevner ett medlem. I tillegg oppnevnes en uavhengig representant.  

 

En valgkomite bestående av styreleder og sekretær forespør aktuelle kandidater. Styret vil i alt bestå av 8 (åtte) personer. Styreleder velges av styret. Medlemmenes valgte representanter i styret velges for en periode på 3 år og slik at minst én representant er på valg hvert år. TEFs og den uavhengige representanten oppnevnes for perioder på 3 år.
Ved avstemninger i styret har TEFs representanter to stemmer, de øvrige har én hver. Styreleder velges hvert år.  

 

4.2.1 Ansvar:


Styret har det overordnede ansvar for den daglige, faglige driften og de økonomiske rammene som generalforsamlingen har trukket opp retningslinjene for.

4.2.2 Møter:


Styret innkaller til møter etter behov, enten av sekretariatet på vegne av styreleder eller to styremedlemmer, styreleder eller to styremedlemmer

4.2.3 Forpliktelser:


Basert på styrevedtak forpliktes forskningsgruppen ved underskrift av enten sekretariatsleder, styreleder eller 2 (to) styremedlemmer. 

4.2.4 Sekretariat:


Styret velger sekretariat og fastsetter sekretariatets godtgjørelse.

5.  Finansiering 

De deltakende bedrifter betaler en fast medlemsavgift avh. av medlemskategori samt en forskningsavgift uavh. av medlemskategori. Medlems- og forskningsavgiften fastlegges på årsmøtene. Dessuten kan styret i samråd med medlemmene vedta at det skal ytes spesielle tilskudd til tidsavgrensende, målrettede prosjekter.

6.  Utmelding 

Oppsigelser av medlemskap må skje skriftlig innen 31. desember i det år man er medlem. Dersom denne frist ikke overholdes, står bedriften fortsatt ansvarlig for sin del av de generelle midler for det påfølgende år i form av årsavgift. 

 

 

7.  Markedsføring 

Arbeidsdokumenter i forbindelse med prosjekter i TPFs regi kan ikke under noen omstendighet brukes av medlemmene i sin egen markedsføring.


Utdragsvis eller forkortet gjengivelser eller referanse til interne rapporter og offisielle dokumenter fra TPF, skal være godkjent av sekretariatet. 

8.  Avvikling 

Avvikling vedtas av generalforsamlingen med ¾ flertall.


Hvis det på avviklingstidspunktet ikke er dekning for foreningens økonomiske forpliktelser, utskrives ekstraordinær innbetaling med samme fordelingsnøkkel mellom medlemmene som forskningsavgiftene. Hvis det på avviklingstidspunktet er til gode midler ut over foreningens økonomiske forpliktelser, overføres disse til relevant forskningsinstitutt som ved mottak skal gi en skriftlig bekreftelse på at midlene benyttes til videreutvikling av kompetansen om flate tak og/eller spredning av informasjon om det samme.

Sekretariatet skal ta vare på TPFs arkiv i minst fem (5) år.

bottom of page